Хомологация N1 на Пътни Превозни Средства (Типово Одобрение)

Какво е хомологация?

ХОМОЛОГАЦИЯ е технически термин призлизащ от гръцката дума homologeo (ὁμολογέω) – “съгласявам се”, което е международно приет термин за издаване на разрешителен режим от официален орган. Такъв орган може да бъде съд, държавна институция, академичен или професионален орган, като всяка от изброените организации следва стриктни правила и стандарти за установяване наличието на условия за издаване на одобрението. За синоними на хомологация могат да се причислят думите „акредитация” – използвана най-често за учебни заведения или „сертифициран”. Всички нови автомобили, които се продават в Европейския съюз трябва да бъдат хомологирани от оторизиран орган на съюза (независимо в коя от страните членки), което удостоверява, че съответното превоозно средство покрива стандартите за безопасност и екологичност. Хомологацията на автомобили е позната още като Типово одобрение. Директивата на Европейската общност третираща хомологацията на превозни средства в съюза е: Directive 2007/46/EC. Тази директива определя рамките за типово одобрение на превозни средства и техните ремаркета, системи, компоненти и отделни технически модули предназначени за тези автомобили.

Какви видове Типово одобрение съществуват и за какво се отнасят?

Съществуват няколко вида Типово одобрение: Пълно Типово Одобрение на Европейската Общност (European Community Whole Vehicle Type Approval – ECWVTA), което се прилага за пътнически автомобили. В следващите няколко години ECWVTA ще бъде разширен, като ще обхване всички нови превозни средства и техните ремаркета. Икономическа Комисия на Обединените Нации за Европа (United Nations Economic Commission for Europe – UNECE) регулация на комисията. Национално Типово Одобрение на Малки Серии (National Small Series Type Approval – NSSTA) – основните предимства на тази схема са, че някои технически изисквания могат да бъдат занижени в сравнение с ECWVTA; броят на хомологираните (одобрени) автомобили е ограничен. Индивидуално Типово Одобрение (Individual Vehicle Approval – IVA) За всеки автомобил, за който е налично условието да отговаря на съответното европейско типово одобрение се издава Cертификат за Съответствие (СОС) или EC Certificate of Conformity. Сертификатът (COC) е „декларация” на производителя, че дадения автомобили (или мотоциклет) отговаря на типовото одобрение. Този документ съдържа инфорамация за превозното средство, идентификация на производителя, номер и друга техническа информация. Съдържанието на СОС е дефинирано в регламент на Евопейската общност (Поправка IX, Regulation 92/53). Автомобили, които не отговарят на Европейските норми (напр. превозни средства произведени за американския или японски пазари), както и по-стари автомобили нямащи типово одобрение до момента не могат да получат СОС. Преоборудвани автомобили също не могат да получат СОС, в такъв случай друг технически документ е необходим за осъществяване на регистрацията. Тези изисквания се прилагат само за автомобили и мотоциклети. Съществуват две категории сертифициране на превозни средства: М1 и N1. Сертификат СОС в категория М1 се издава за всички автомобили предназначени за превоз на пътници. Сертификат СОС в категория N1 се издава за товарни автомобили до 3.5 тона общо тегло, независимо от броя на местата за сядане – съществуват превозни средства с 1,2,3,4,5,6,7 и 8 места за сядане без мястото на водача, които са сертифицирани в категория N1 (товарни) без да се нарушава изискването за превоз на пътници.

Какво по същество представлява хомологация N1?

N1 е категория превозни средства, предназначени за превоз на товари, с технически допустима максимална маса не повече от 3.5 т. Основното изискване за сертификат N1 за автомобили с общо тегло до 3.5 тона е полезният товар да бъде над 2 пъти по-голям от теглото на допустимия брой пътници. Пътнически автомобил, хомологиран от производителя му като автомобил от категория N1, разполага със свидетелство СОС за регистрация като товарен автомобил който важи за всички страни от ЕС. Функционално и конструктивно N1 версиите са идентични на аналогичната им пътническа версия от категория M1.

При закупуване на нов автомобил с 3+1 или 4+1 места и регистрация като товарен със сертификат за Хомологация N1 може ли да възникне проблем при ползването на данъчен кредит?
Данъчен кредит само за 1+1 и 6+1 места ли може да се ползва?

Ако в талона за регистрация от КАТ пише товарен няма никакъв проблем за ползване ДК, както и няма никакво законово основане да се откаже възстановяването му.

Каква винетна такса се заплаща?

Съгласно действащата в момента нормативна уредба товарните автомобили с общо тегло до 3.5 тона заплащат винетна такса Категория 3 – същата като за нормален пътнически автомобил регистриран в категория M1.

Има ли проблем при превозването на хора?
С колко места според хомологацията разполага автомобила?

В зависимост от максималната допустима товароносимост се определя броя на пътниците. Фактът, че по регистрация автомобилът е товарен не нарушава по никакъв начин правилата за превозване на хора. Препоръчително е (но не задължително по закон) да носите със себе си копие от големия регистрационен талон (документ) за осигуряване на аргумент срещу евентуални проверки на пътна полиция.

Какви конструктивни промени се правят по автомобила?

На практика автомобилът си остава същия и по никакъв начин не се нарушава предназначението, комфорта или дизайна на превозното средство.

Какви са годишните разходи за поддъжка?

Разходите не се различават по никакъв начин с тези за нормален пътнически автомобил, като единствената разлика е, че се ползва данъчен кредит от фактурите за обслужване, гуми, рез.части и други.